Πύλη Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Για Εταιρίες

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (γενικό πρωτόκολλο, πιστοποίηση κλπ) - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 909/2014

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

'Αρθρο 10 της απόφασης 1/506/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΧΑ MMF Reporting

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Για Φυσικά Πρόσωπα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (γενικό πρωτόκολλο, πιστοποίηση κλπ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014